Microsoft Surface USB-C Travel Hub

$108.95

  • 1 x USB-C with pass-through charging
  • 1 x HDMI – 19 pin HDMI Type A
  • 1 x VGA – 15 pin HD D-Sub (HD-15)
  • 1 x USB 3.1 Gen 2 – 9 pin USB Type A
  • 1 x Gigabit RJ45
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 – 24 pin USB-C